ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಗರದ ಬಡಜನರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶಿಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಿನ್ನಲೆ:

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶಿಯಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಿನ್ನಲೆ: ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ)ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ)ಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಮಂಜುಳ……

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ)ಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಮಂಜುಳ...... ಮಂಜುಳಾರವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ(ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು) ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,

ಬಯೋ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಬಯೋ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ, ಫೆಡಿನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಪ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೇಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಖಿಲ ಕನರ್ಾಟಕ ವಯೋವೃದ್ಧ್ದರ

ಮಹದೇವಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ.

ಮಹದೇವಪುರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ. 2009-10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ವೈ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಉದಾ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯಲ್ಲಿ 2009-10