Health

English

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಹೊಸಬಾಗಲೂರು) ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಕಾಕ್ಸೌಟೌನ್)ಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಅಹವಾಲು ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ

 
 
 
 

ಅಜಾದ್ನಗರ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಅಹವಾಲು ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರdi

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ(ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ) ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಅಹವಾಲು ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ

 
 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸಬಾಗಲೂರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಅಹವಾಲು ಮೇಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ

 

ಸಕರ್ಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÀPÁðj DgÉÆÃUÀå ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄÆrzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ